Devenir Expert.e Junior

Devenir Expert.e Junior

 

Découvrez les conditions contractuelles et le processus de sélection 

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot het vertrek van een Junior Expert naar het terrein.

Duur van het contract
Loonvoorwaarden
Land van tewerkstelling
Omkadering
Opleiding

 

Duur van het contract

De Junior Expert tekent een contract met het Belgisch Ontwikkelingsagentschap en desgevallend met een partner-NGA. Het contract heeft een minimumduur van één jaar en kan verlengd worden tot maximum 2 jaar.

 

Loonvoorwaarden

Gedurende de volledige duur van het contract geniet de Junior Expert een maandelijkse brutovergoeding van € 1.504,51 (bedrag gebonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen). Daar komen nog andere voordelen bij:  

 • de betaling van een 13de maand
 • de betaling van dubbel vakantiegeld
 • een tussenkomst in de huisvestingskosten (volgens plafonds vastgesteld door het partnerland)
 • de betaling van de premies voor je aansluiting bij de RSZ AD VII (ONSS DG VII) - De Overzeese Sociale Zekerheid
 • een ongevallen-, hospitalisatie en repatriëringsverzekering (Ethias)
 • een bijdrage in de bagagetransportkosten voor een bedrag van € 556 (voor heen- en terugreis)
 • jaarlijks een vliegtuigticket heen en terug
 • de betaling van kinderbijslag. Het Juniorprogramma komt echter NIET tussen in de terugbetaling van de kosten met betrekking tot de partner en/of kinderen van de Junior Expert.

 

Land van tewerkstelling            

De Junior Expert wordt tewerkgesteld in een van de volgende 14 partnerlanden: Marokko, Palestijns gebied, Mali, Senegal, Guinee, Burkina Faso, Niger, Benin, DR Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda, Tanzania en Mozambique.

 

Omkadering

Een dergelijke ervaring van een jonge professional kan alleen maar slagen als er een goede begeleiding is. Aan dat aspect hecht het Juniorprogramma enorm veel belang. De begeleiding gebeurt voornamelijk door enerzijds de supervisor (N+1), anderzijds door een externe coach.

Op het terrein maakt de Junior Expert deel uit van een team en wordt hij in zijn functioneren begeleid door zijn supervisor als een volwaardig teamlid. Ze houden samen op geregelde tijdstippen gesprekken over het functioneren van de Junior Expert, de werking van het team en de evolutie van de taken naar de toekomst toe. In deze context kan de Junior Expert geleidelijk aan zijn potentieel ten volle benutten en winnen aan autonomie en verantwoordelijkheid.

Daarnaast kan een Junior Expert ook een beroep doen op een externe, professionele coach die hem ondersteunt in zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit België zorgen de medewerkers van het Juniorprogramma en/of de medewerkers van de hoofdzetel van de NGA ook voor de opvolging van de Junior Expert gedurende de contractperiode. Zij zorgen onder meer voor een jaarlijkse debriefing met de Junior Expert.

 

Opleiding

Iedere Junior Expert krijgt de vereiste opleiding en omkadering voor zijn vertrek.

Een verplichte briefing voor vertrek van ongeveer 10 werkdagen wordt georganiseerd in Brussel (bij Enabel) als voorbereiding op de nieuwe leef- en werkomgeving, de gezondheidsaspecten, … 
Bij aankomst ter plaatse krijgt de Junior Expert een beknopte briefing door de plaatselijke organisatie.

Onmiddellijk na zijn briefing voor vertrek beschikt de Junior Expert over een opleidingsbudget voor een bedrag van € 1.000 per jaar om zijn individuele competenties in het kader van zijn taken te ontwikkelen. Dit budget kan ook gebruikt worden om een opleiding te volgen in gebieden die hij belangrijk acht voor zijn toekomstige carrière.

Toelatingsvoorwaarden

Het selectieproces

De resultaten

 

Toelatingsvoorwaarden

Je kan je kandidaat stellen als je onvoorwaardelijk aan volgende vier voorwaarden voldoet. Let op, deze voorwaarden moeten vervuld zijn uiterlijk de laatste dag van de publicatie van de vacatures

 1. Minstens houder zijn van een diploma van ‘professioneel gerichte bachelor’ (PBA*) of van een ‘academische master’, uitgereikt in België of als gelijkwaardig erkend door de bevoegde Belgische autoriteiten. 
  (PBA*) Een professioneel gerichte bachelor (het vroegere graduaat, regentaat, enz. afgeleverd door het hoger onderwijs van het korte type) verleent rechtstreeks toegang tot een bepaald beroep. Dit in tegenstelling tot een academische bachelor (ABA) die enkel toegang geeft tot een academisch master en dus niet tot een beroep. Het programma van een professionele bachelor bestaat uit minstens 180 studiepunten. Als je twijfelt, vraag je best inlichtingen aan je onderwijsinstelling.
 2. De Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Unie of van de Zwitserse Bondsstaat.
 3. Maximaal 30 jaar oud zijn.
 4. Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen, dat bewijs levert van goed gedrag voor de functie en voor het genieten van de burgerlijke en politieke rechten. 

Indien je wordt aangeworven, moet je bij ondertekening van je arbeidsovereenkomst bewijzen dat je voldoet aan de vier toelatingsvoorwaarden. Verder dien je een medisch onderzoek te ondergaan om te bevestigen dat je geschikt bent om te vertrekken naar hun land van tewerkstelling.

 

Het selectieproces

Tweemaal per jaar publiceren wij een 15-tal vacatures. 
Tussen 9 en 23 septembre 2019, 12.00 u (plaatselijke tijd Brussel) kan je solliciteren via ons wervingssysteem.

Voor elke functie is de selectie als volgt:

Stap 1: Screening van je cv

Wij controleren of je beantwoordt aan alle toelatingsvoorwaarden voor het Juniorprogramma en aan de specifieke criteria verbonden aan de functie.

Stap 2: Schriftelijke proef

Als je voldoet aan alle voorwaarden en specifieke criteria word je uitgenodigd om online een reeks psychotechnische testen af te leggen. Het zijn vaardigheidstesten van Hudson. 
Enkel zeven kandidaten (per vacature) die het meeste punten behaalden en die minstens 50 % behaalden op de schriftelijke proef worden weerhouden voor de volgende stap.

Stap 3: Mondelinge selectie

Een mondelinge selectie wordt georganiseerd op het hoofdkantoor van het Belgisch ontwikkelingsagentschap in Brussel. Die bestaat uit twee eliminatiefases:

 • Fase 1:  Je voert een motivatiegesprek van een 40-tal minuten met een jury bestaande uit twee personen. Daarbij wordt je motivatie zowel voor het Juniorprogramma als voor de specifieke functie beoordeeld.
 • Fase 2: Enkel als je geslaagd bent voor fase 1 van de mondelinge selectie 
  – Je vult online een persoonlijkheidsvragenlijst in. Daarna neem je deel aan een Assessment Center dat bestaat uit een mondelinge oefening met andere kandidaten en uit een gesprek gebaseerd op je competenties.
 • Fase 3: Enkel als je geslaagd bent voor fase 2 van de mondelinge selectie 
  – De jury zal een algemene analyse van uw kandidatuur maken, rekening houdend met de functie en haar specifieke kenmerken.

Voor elk van deze fasen kan je een datum prikken via een doodle-link die je vooraf wordt toegestuurd. Je moet fysiek aanwezig zijn, het is niet mogelijk de proeven af te leggen via Skype.

Stap 4: Gesprek met het projectteam op het terrein

Als je geslaagd bent voor de mondelinge selectie,
– word je uitgenodigd voor een Skype-gesprek met een lid van het projectteam waarvoor je hebt gesolliciteerd.
Doel van dit gesprek is om de doorslag te geven tussen de laatste kandidaten die nog in de running zijn en om af te toetsen of je echt geschikt bent voor de functie.

De resultaten

Wordt je kandidatuur weerhouden door het project? 

Dan wordt de functie jou officieel toegekend en word je verzocht een verplichte vertrekkersbriefing van ongeveer twee weken te volgen op het hoofdkantoor van het Belgisch ontwikkelingsagentschap in Brussel.

 

Ter attentie van kandidaten die zich momenteel in de wervingsreserve (oud systeem) bevinden:

De selectieprocedure werd aangepast aan de evolutie van het Juniorprogramma. Er is nu geen algemene oproep tot kandidaatstelling meer, gevolgd door een publicatie van specifieke vacatures enkel bedoeld voor deze wervingsreserve. Vanaf 2018 publiceren wij alle vacatures extern, via de website van het Juniorprogramma en via verschillende publicatiekanalen. Als je eerder al bent geslaagd voor een selectieproces en als je in de wervingsreserve zit, dan moet je solliciteren net als de andere kandidaten.

Opkomende evenementen

We organiseren regelmatig aanwervingscycli in maart en september.

20 to 31 January

Briefing voor vertrek (2)

cyclus september
Maandag, 20/01/2020 - 9:00 to Vrijdag, 31/01/2020 - 18:00
01 to 20 February to April

Vertrekmomenten (2)

cyclus september
Zaterdag, 01/02/2020 - 9:00 to Maandag, 20/04/2020 - 18:00
23 to 06 Maart to April

Publicatie van de posten (1)

cyclus maart
Maandag, 23/03/2020 - 12:00 to Maandag, 06/04/2020 - 12:00

Documenten