Junior Experten posten

Ontdek de functies voor Junior Experten op het terrein, waarbij o.a. het doel van de functie, de rol en de activiteiten van de JE belicht worden.

Gebruik het drop-downmenu om het soort studies of het expertisegebied te selecteren waarnaar u op zoek bent.

De lijst van voorgestelde functies en activiteiten is niet exhaustief en is bedoeld om u een overzicht te geven van de rol die een Junior Expert op het terrein kan vervullen.

 

BF Burkina Faso

Marie-Laure in Ouagadougou

Junior Expert Monitoring, Evaluation & Learning (MEL) bij Broederlijk Delen
Doelstelling van de functie: 
De functie heeft tot doel partnerorganisaties op te leiden en te begeleiden in de beginselen van monitoring, evaluatie en leren.
Rol en activiteiten van de JE: 
• De verantwoordelijken voor monitoring, evaluatie en leren van de partnerorganisaties opleiden en versterken in de beginselen van monitoring, evaluatie en leren;
• De partnerorganisaties begeleiden bij het opnemen van de beginselen van veranderingsmanagement;
• Stimuleren van reflectie over de analyse van de strategieën en instrumenten die worden gebruikt om daarop te reageren in termen van monitoring, evaluatie en leren.
Projecttitel: 
Voedselsoevereiniteit en burgerrechten voor de gezinseenheden in het noorden van Burkina Faso – Broederlijk Delen
UG Uganda

Ward in Kampala

Junior Expert in Blended Finance bij Rikolto
Doelstelling van de functie: 
De functie beoogt nieuwe activiteiten en inspirerende formats te ontwikkelen om de risico's af te dekken die de financiering van projecten voor de lokale voedselvoorzieningsketen in Oost-Afrika met zich meebrengt. Het doel is om blended finance-modellen te integreren in de programma's van Rikolto en om partnerschappen te ontwikkelen met financiële instellingen.
Rol en activiteiten van de JE: 
• Een portefeuille van partnerschappen tussen Rikolto-projecten en financiële instellingen ontwikkelen: optreden als de belangrijkste contactpersoon voor financiële partners voor Rikolto Oost-Afrika; innovatieondernemingen
adviseren over blended finance-strategieën; het netwerk tussen projecten en financiële instellingen ontwikkelen;
• Bijdragen aan het kennisbeheer van Rikolto: delen van geleerde lessen met de organisatie; ontwikkelen van een gestructureerde aanpak voor het leren en delen van financiële gegevens en ervaringen met blended finance-partnerschappen.
Projecttitel: 
Inclusieve en duurzame landbouwontwikkeling voor Oeganda en Tanzania
GN Guinea

Saphia in Conakry

Junior Expert Tewerkstelling voor Enabel
Doelstelling van de functie: 
Deze functie heeft als doel het ontwikkelen en bevorderen van hoogwaardige werkgelegenheid in loondienst voor jongeren in Guinee in de regio's waar het programma INTEGRA-Enabel wordt uitgevoerd.
Rol en activiteiten van de JE: 
• Peilen naar de behoeften van de arbeidsmarkt: enquêtes / ad hoc marktstudies organiseren op lokaal niveau om de vraag naar werk beter te oriënteren (veelbelovende sectoren, jobmogelijkheden);
• Allianties met de private sector tot stand brengen: een gegevensbank opzetten van ondernemingen die jonge begunstigden een baan in loondienst aanbieden;
• Waardig werk en werkgelegenheid voor vrouwen bevorderen, in banen die gewoonlijk aan mannen zijn voorbehouden;
• Bundelen van kennis en produceren van nuttig materiaal voor opleiding en voor het formuleren van nieuwe programma's op het gebied van jeugdwerkgelegenheid.
Projecttitel: 
INTEGRA-Enabel of Programma ter ondersteuning van de sociaaleconomische integratie van jongeren in de Republiek Guinee (Conakry en Mamou).
UG Uganda

Thomas in Kampala

Junior Expert in Digitaal Informatiebeheer bij Humanity & Inclusion (het vroegere Handicap International)
Doelstelling van de functie: 
Deze functie heeft als doel het ontwikkelen en uitvoeren van een digitaliseringsstrategie voor de aspecten Monitoring, Evaluatie en Leren. Dit leidt tot een sterkere capaciteit binnen de ngo om projecten op te volgen en de impact te evalueren, tot een sterkere verantwoording van de acties tegenover donoren, autoriteiten en begunstigden en tot een sterker, evidence-based kennisbeheer.
Rol en activiteiten van de JE: 
• Bepalen en uitvoeren van het actieplan voor informatiebeheer: vaststellen van de belangrijkste gebieden die voor verbetering vatbaar zijn; organiseren van mobiele gegevensverzameling; ontwikkelen van databanken en visuals;
• Benchmarken en voorstellen van innovatieve digitale oplossingen: capaciteitsversterking in digitale oplossingen voor het lokale personeel ontwikkelen en waar nodig technische ondersteuning bieden;
• Ervoor zorgen dat het digitale gegevensbeheer compatibel is met de normen van andere agentschappen: deelnemen aan interne en externe vergaderingen met andere organisaties en instanties en workshops organiseren.
Projecttitel: 
Humanity & Inclusion Uganda Mission
RW Rwanda

Héloïse in Kigali

Junior Expert in Elektrotechniek voor Enabel
Doelstelling van de functie: 
Deze functie heeft tot doel de elektrificatie-inspanning van Rwanda te ondersteunen om te zorgen voor voldoende, betrouwbare en betaalbare energie voor alle Rwandezen, in het bijzonder toegang tot betrouwbare elektriciteitsdiensten op het net. Héloïse biedt technische ondersteuning van de evaluatie tot de uitvoering van de contracten, alsook ondersteuning bij het opvolgen van de evaluatie.
Rol en activiteiten van de JE: 
• Supervisie van de activiteiten ter plaatse met de opvolging van de prestaties van de contractanten ter plaatse en de rapportering aan het projectteam;
• Deelnemen aan het ontwerp van activiteiten en aanbestedingen, inclusief innovatie en ook de uitvoering;
• Organiseren en overdragen van punten voor capaciteitsversterking aan ITA Power Network, de partnerorganisatie (analyse van zwakke punten, ontwerpen van en deelnemen aan activiteiten voor capaciteitsversterking);
• Zorgen voor Monitoring & Evaluation-activiteiten door actief deel te nemen aan het opstellen van enquêtes en bij te dragen aan het M&E-kader.
Projecttitel: 
BE3-EARP (Verbetering van de toegang tot betrouwbare elektriciteitsdiensten op het net voor huishoudens, bedrijven en prioritaire overheidsinstellingen)
BJ Benin

Florian in Bohicon

Junior Expert Digitalisering in duurzame landbouw voor Enabel
Doelstelling van de functie: 
Deze functie heeft tot doel digitale oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen voor het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie over de hervormingen in de Beninse landbouwsector. De taken zijn erop gericht de communicatie te verbeteren, zowel op projectniveau als met de partners, en digitale instrumenten in te voeren zodat de gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot de informatie.
Rol en activiteiten van de JE: 
• Verbeteren van de communicatie rond de hervormingen van de Beninse landbouwsector en het ontwerpen van digitale instrumenten om de toegang van gebruikers tot informatie te vergemakkelijken;
• Ontwerpen van digitale instrumenten, d.w.z. technische/methodologische ondersteuning bieden bij het ontwerpen/gebruiken van digitale instrumenten door te bepalen welke onderwerpen en materialen gedigitaliseerd moeten worden;
• Initiëren en opleiden van gebruikers (collega's van het project en partnerorganisaties) voor de nieuwe digitale instrumenten door hun behoeften aan capaciteitsversterking vast te stellen;
• Voorbereiden en verzorgen van de inleidings- en/of opleidingsmodules naar gelang van de doelgroep waarvoor zij bestemd zijn.
Projecttitel: 
ARISA-BE (Ondersteuning van de versterking van de instellingen in de landbouwsector in Benin)
CD Congo (Kinshasa)

Anne-Charlotte in Kinshasa

Junior Expert Klimaat en Milieu voor Enabel
Doelstelling van de functie: 
Deze functie heeft tot doel het thema van de strijd tegen de klimaatopwarming te integreren in het strategisch plan van Enabel DRC en de prioriteiten ervan voor 2030. De eerste as betreft structurele veranderingen in het interne beheer van het landenkantoor en de interventies rond de CO2-voetafdruk van Enabel. De tweede as is om voor elke interventie in de DRC een logisch kader vast te stellen dat de strijd tegen de klimaatopwarming, het aanmoedigen van hernieuwbare energie en koolstofneutraliteit ondersteunt.
Rol en activiteiten van de JE: 
• Bewustmaken en sensibiliseren: optreden als het aanspreekpunt tussen de belanghebbenden en Enabel in de DRC over de klimaatproblematiek;
• De klimaatdimensie integreren in de interne processen van Enabel in de DRC: de evolutie en de omzetting in concrete acties van het actieplan ‘Enabel for Climate’ aansturen in de interne beheerspraktijken van het landenkantoor
en de provinciale interventies;
• De lopende interventies ondersteunen bij het ontplooien van hun klimaatactiviteiten door innovatieve en operationele oplossingen voor de interventies voor te stellen.
Projecttitel: 
Geen specifiek project, betreft de hele portefeuille van de DRC
BI Burundi

Aurélie in Bujumbura

Junior Expert Empowerment van kinderen en jongeren voor Kiyo
Doelstelling van de functie: 
Deze functie heeft tot doel de participatie en empowerment van kinderen en jongeren in de activiteiten en projecten die door de partners van KIYO worden uitgevoerd, te versterken. KIYO wil ervoor zorgen dat alle kinderen de kans krijgen en in staat zijn hun rechten te kennen, op te eisen en te verwezenlijken.
Rol en activiteiten van de JE: 
• De partners opleiden in de door KIYO ontwikkelde instrumenten en methoden;
• Technische ondersteuning bieden aan de partners bij de uitvoering van empowerment- en participatieactiviteiten die kinderen en jongeren in staat stellen hun rechten te promoten en te verdedigen;
• Uitwisselingen en goede praktijken met betrekking tot de uitvoering van deze thema's vergemakkelijken.
Projecttitel: 
Samen voor de rechten van iedereen - KIYO
TZ Tanzania

Willem in Kigoma

Junior Expert in Infrastructuur voor plattelandsontwikkeling bij Enabel
Doelstelling van de functie: 
Deze functie heeft als doel ondersteuning te verlenen aan de bouw van stenen boogbruggen in 6 districten van de regio Kigoma. In samenwerking met TARURA (Tanzania Rural & Urban Roads Agency) draagt Willem bij aan kwaliteitscontrole, opleiding van TARURA-personeel en vaklieden, zodat er na afsluiting van het project een lokale pool van expertise beschikbaar is in de regio Kigoma.
Rol en activiteiten van de JE: 
• Als burgerlijk ingenieur, bijdragen aan de voorbereiding van essentiële technische documenten per brug om een realistische raming van de kosten en een betrouwbare bouw te kunnen verwachten;
• Toezicht houden op de bouwwerkzaamheden: bijdragen aan de kwaliteitscontrole van de bruggen om hoge bouwnormen te garanderen en ervoor te zorgen dat tijdschema's en bouwbudgetten worden gerespecteerd;
• Bijdragen tot doeltreffende communicatie en passende bevordering van technologie om het grote publiek bewust te maken en het Tanzaniaanse wegenagentschap te ondersteunen.
Projecttitel: 
SAKIRP (Regionaal project in Kigoma in de duurzame landbouw)
UG Uganda

Nathalie Vandevelde in Kampala

Junior Expert in Kwaliteit en Leren op het vlak van Justitie bij ASF (Advocaten Zonder Grenzen)
Doelstelling van de functie: 
Deze functie heeft tot doel de kennis- en leerprocessen te vergemakkelijken bij het werk dat Advocaten Zonder Grenzen en zijn partners in Oeganda verrichten. De Junior Expert zal gebruikmaken van Monitoring en Evaluatie (M&E) en onderzoeksmethodes om de kennis die wordt opgedaan tijdens activiteiten op het terrein te consolideren. Ze zal ook platformen ontwikkelen en faciliteren, waaronder digitale platformen, om de ontwikkeling van expertise en de productie van innovatieve oplossingen te ondersteunen.
Rol en activiteiten van de JE: 
• Faciliteren van de uitwisselingen op leerplatforms (digitale platforms en fysieke bijeenkomsten) die ASF, zijn partners en de begunstigden van het project samenbrengen;
• Als specialist Monitoring & Evaluation: de projectverantwoordelijken en de partnerorganisaties ondersteunen in hun gebruik van de M&E-middelen en -instrumenten;
• Als onderzoeker: de onderzoeks- en pleitbezorgingsprocessen ondersteunen.
Projecttitel: 
Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) door de toegang tot justitie te verbeteren (Advocaten Zonder Grenzen)
BI Burundi

Theo in Bujumbura

Junior Expert Public Relations/Private & Marketing voor Enabel
Doelstelling van de functie: 
Deze functie heeft als doel het faciliteren, vermenigvuldigen en versterken van de banden tussen publieke partners (‘Centres d’Enseignement des Métiers’ die begunstigd zijn door het project) en private partners (ambachtslieden, bedrijven, sectorale Kamers van Burundi van het ACFPT-project (ondersteuning aan de consolidatie van technisch en beroepsopleidingen ), om de vooruitzichten op inschakeling op de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs en, uiteindelijk, de werkgelegenheid van jonge schoolverlaters te versterken.
Rol en activiteiten van de JE: 
• Ondersteuning van de uitvoering van het partnerschap tussen het ACFPT-project en het consortium van 5 sectorale kamers van de CFCIB (Federale Kamer van Koophandel en Industrie van Burundi) om gezamenlijke acties te stimuleren
en impact te hebben in termen van beroepsinschakeling /tewerkstelling van de afgestudeerden van de ondersteunde opleidingscentra;
• Op het terrein alle mogelijkheden voor nieuwe lokale publiek-private partnerschappen in kaart brengen: het type partnerschappen tussen lokale bedrijven/ambachtslieden en opleidingscentra diversifiëren en het aantal partnerschappen vergroten;
• Wedstrijden voor leerlingen en afgestudeerden organiseren en innovatie stimuleren: de aantrekkelijkheid, en de reputatie en zichtbaarheid van het beroepsonderwijs versterken.
Projecttitel: 
ACFPT (Ondersteuning aan de consolidatie van technische en beroepsopleidingen)
MA Morocco

An in Ouarzazate

Junior Expert biochemicus, voedingslaborant voor Enabel
Doelstelling van de functie: 
Deze functie heeft als doel de empowerment en de versterking van de duurzame economische en sociale ontwikkeling van kleine safraantelers.
Rol en activiteiten van de JE: 
Analyses maken van de fysisch-chemische kwaliteiten van safraan in Taliouine en Tzanakth;
De lessons learned uit de analyses delen met de safraanproducenten;
Bijdragen aan een wetenschappelijke analysematrix en -methodologie voor de kwaliteitsinschaling van Marokkaanse safraanstalen.
Projecttitel: 
Project ter ondersteuning van de safraan- en dadelketen (Projet d’appui au développement des filières du Safran et du Palmier Dattiers dans la Région Souss-Massa-Drâa).
BJ Benin

Jonas in Bohicon

Junior Expert in monitoring & evaluatie van de lokale rijstteelt (Enabel).
Doelstelling van de functie: 
Verbetering en promotie van lokale rijst.
Rol en activiteiten van de JE: 
Opvolgen van de aanleg van water- en landbouwvoorzieningen voor de ondiepe rijstteelt;
Database opstellen over de productie en kwaliteit van de lokale rijstteelt;
De rijsttelers helpen bij het opstellen en uitvoeren van een exploitatieplan.
Projecttitel: 
Project ter versterking van de rijstsector in Benin op het gebied van productie (ontwikkeling van ondiepe rijstteelt), verwerking en commercialisering en via institutionele ondersteuning van de nationale rijstorganisatie.


BI Burundi

Guillaume in Bujumbura

Junior Expert in digitalisering (database & SIG) en werfbeheer (Enabel)
Doelstelling van de functie: 
Bestrating van bepaalde wijken
Rol en activiteiten van de JE: 
Met behulp van GIS-software gegevens verzamelen en analyseren ter ondersteuning van de logistieke cel van het project (organisatie, aanvoer materiaal, werfbeheer,..);
Vorming geven aan lokale medewerkers en personeel van partnerorganisaties in het gebruik van GPS en GIS-software;
Verzamelen en analyseren van geografische gegevens;
Opvolging en organisatie van de werven.
Projecttitel: 
Bestrating programma : Développement économique et social de localités par la mise en œuvre d’un projet de pavage à haute intensité de main d’œuvre


BJ Benin

Nicolas in Comé

Junior Expert in capaciteitsopbouw van de visserijsector in Benin (Enabel)
Doelstelling van de functie: 
Verbetering van de garnalenkweek voor de export
Rol en activiteiten van de JE: 
Deelname aan de planning en organisatie van opleidingsactiviteiten;
Vorming van vissers en visverkopers rond het Ahémé-meer op vlak van de hygiëne bij de garnalenvangst en -opslag;
Ontwikkeling van een spel over hygiëne (zoals het spel Lud’eco) voor de kinderen van de vissers;
Opvolging van de bouw van een moderne opslagplaats voor garnalen;
Herbebossing van de oevers van het meer om erosie tegen te gaan.
Projecttitel: 
Programme d’Appui au Développement des Filières Halieutiques du Bénin (ADEFIH)


RW Rwanda

Candide in Kigali

Junior Expert in verbetering van de gezondheidszorg
Rol en activiteiten van de JE: 
Bijdragen tot de systematisering van de zorg (protocollen helpen opstellen)
Helpen bij het informatiseren van de medische dossiers
Meewerken aan nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken en publicaties
Projecttitel: 
Verbetering van de gezondheidszorg (ondersteuning van de CHK 2002-2005)


BI Burundi

Emma in Ruyigi

Junior Expert in landbouwontwikkeling en versterking van veelbelovende sectoren.
Rol en activiteiten van de JE: 
Ondersteuning en verbetering van de activiteiten van monitoring en evaluatie
Helpen bij de communicatieactiviteiten van het project
Opzetten van uitwisselingbezoeken en thematische activiteiten voor landbouwers
Projecttitel: 
Landbouwontwikkeling project in de Kirundo provincie


PE Peru

Mathilde in Ayacucho

Junior Expert in Gender
Doelstelling van de functie: 
Ondersteuning van lokale economische ontwikkeling
Rol en activiteiten van de JE: 
Gender integreren in de verschillende activiteiten van het programma (met het projectteam instrumenten en indicatoren ontwikkelen rond gender, een studie laten uitvoeren over de beginsituatie op vlak van gender);
Sensibiliseringscampagnes opzetten rond gender met partners en begunstigden;
Vorming van (vrouwelijke) landbouwers en ondernemers op vlak van leiderschap (pilootproject);
Lokale autoriteiten begeleiden bij het opzetten van een gendervriendelijk beleid.
Projecttitel: 
Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en el corredor económico de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica


BJ Benin

Griet in Cotonou

Junior Expert in Rechten van kinderen - ondersteuning van de beleidsdialoog (Enabel Landenkantoor)
Rol en activiteiten van de JE: 
Enabel-projecten ondersteunen bij het uitwerken van strategieën om met hun activiteiten ook de situatie van vrouwen en kinderen te verbeteren
Lobbywerk voor aandacht voor kinderrechten binnen het Beninse justitie-apparaat.
Bekijk het filmpje dat ze heeft gerealiseerd samen met andere juniors:
Projecttitel: 
Enabel landenkantoor


TZ Tanzania

Eveline in Dar Es-Salaam

Junior Expert in Communicatie
Doelstelling van de functie: 
De doelstelling is zichtbaarheid te geven aan de bilaterale samenwerkingsactiviteiten in het land en in België. Het dient om de begunstigden bewust te maken van de samenwerking en zijn resultaten, de goede praktijken van het project in Tanzania en om de verzameling en verspreiding van informatie te verbeteren.
Rol en activiteiten van de JE: 
Helpen opstellen en uitvoeren van de externe en interne communicatiestrategie van Enabel
Coördinatie/editor van de nieuwsbrief voor Enabel’s partners en stakeholders in Tanzania
De acties en materialen voor externe communicatie van Enabel projecten ondersteunen
Verbeteringen voorstellen voor de opvolging van microprojecten
Projecttitel: 
Enabel landenkantoor (Plaatselijke Vertegenwoordiging)


SN Senegal

Lola in Dakar

Junior Expert in Communicatie (Enabel landenkantoor)
Rol en activiteiten van de JE: 
Verzorgen van de externe communicatie van Enabel in Senegal (implementatie van communicatiemiddelen, newsletter, website,…)
Meewerken aan de opvolging van microprojecten
Zichtbaarheidsevenementen organiseren.
Projecttitel: 
Enabel landenkantoor


VN Vietnam

Filip in Hanoï

Junior Expert in opleiding van leerkrachten lagere school (Enabel)
Rol en activiteiten van de JE: 
Faciliteren, ondersteunen en monitoren van de ontwikkeling van kindvriendelijke schoolbibliotheken in een aantal lagere scholen in de noordelijke bergprovincies
Ondersteuning van van de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces: situatieanalyse, implementatie in pilootprovincies, evaluatie/validatie, kapitalisatie van pilootervaring, verspreiding naar andere gebieden, integratie in de lerarenopleiding
Projecttitel: 
Verbetering van de opleiding van leerkrachten basis- en middelbaar onderwijs in de Vietnamese hooglanden.


PS Palestinian Territory

Thomas in Ramallah

Junior Expert in Capaciteitsopbouw van lokale overheden (Enabel)
Rol en activiteiten van de JE: 
Verzamelen van lessons learned en good practices van het project door documentstudie en gesprekken met alle stakeholders van het project in een rapport, bedoeld als input voor de formulering van een (vervolg)project door de Europese Unie
Projecttitel: 
Programme d’Appui aux Initiatives de Développement Communautaires (PAIDECO)


SN Senegal

Pascale in Kaolack

Junior Expert C4D - vevordering van mutualiteiten - steun voor plaatselijke gezondheidszorg (Enabel)
Rol en activiteiten van de JE: 
Een communicatieplan en –tools uitwerken voor het project
Een strategie uitwerken voor de communicatie naar de potentieel begunstigden van mutualiteiten
Projecttitel: 
Ondersteuning van de lokale gezondheidszorg


CD Congo (Kinshasa)

Vincent in Kinshasa

Junior Expert in digitalisering van de bevoorrading van medicijnen (Enabel)
Doelstelling van de functie: 
Het afdelingshoofd dat belast is met statistiek bijstaan bij de operationele uitvoering en het beheer van het nationale gezondheidsinformatiesysteem - geneesmiddelen (SNIS-Med) binnen het PNAM.
Rol en activiteiten van de JE: 
Ontwikkeling van informaticatools voor de verbetering van de bevoorrading in medicijnen van de gezondheidscentra in 3 grote regio’s in Congo (Matadi, Bwamanda en Kikwit);
Steun aan de regionale distributiecentra voor essentiële geneesmiddelen;
Projecttitel: 
Nationale bevoorrading van medicijnen: Programme National d’Approvisionnement en Médicaments (PNAM)


BJ Benin

Toon in Cotonou

Junior Expert in digitalisering - interne communicatie - overheidsopdrachten (Enabel)
Doelstelling van de functie: 
Technische ondersteuning bij de opvolging van overheidsopdrachten, het beheer van elektronische informatie en het beheer van interne communicatie (om een betere communicatie tussen de actoren van de Belgische-Beninese samenwerking te vergemakkelijken).
Rol en activiteiten van de JE: 
Een systeem ontwikkelen om de toegang tot elektronische informatie en documentatie voor alle projecten in Benin te vergemakkelijken;
Vorming geven in het gebruik van dit systeem aan de collega’s in de diverse projecten;
Technische ondersteuning bij de uitwerking van een elektronische nieuwsbrief.
Projecttitel: 
Enabel landenkantoor (Plaatselijke Vertegenwoordiging)


BI Burundi

Thomas in Bujumbura

Junior Expert in projectbeheer en toezicht op de bouwwerven (HIMO)
Rol en activiteiten van de JE: 
Ondersteuning van een werf voor de bestrating (klinkers leggen) van bepaalde wijken
Ondersteuning van het logistieke team bij de planning
Bijhouden van ondervonden moeilijkheden en lessons-learned voor kapitalisatie voor het project en andere projecten
Projecttitel: 
Straten aanleggen


BJ Benin

Hanne in Natitingou

Junior Expert in facilitering van privé marktdeelnemers in de rijst- en tuinbouwsector.
Doelstelling van de functie: 
Versterking van de lokale landbouwketens van producent tot consument.
Rol en activiteiten van de JE: 
Marketingstrategiëen uitwerken en implementeren voor bepaalde lokale landbouwproducten zoals rijst en groenten.
Projecttitel: 
Facilité d'Appui aux Filières Agricoles dans les départements de l'Atacora et de la Donga (FAFA/AD).