Ik heb een vraaf over

Ik heb een vraag over

Je kunt je inschrijven via het online formulier (inschrijvingsfiche) dat je vindt op de website van Infocyclus. Houd wel rekening met lange wachttijden.

 

 

Nee, dat kan niet. Je moet het certificaat van de Infocyclus al op zak hebben, uiterlijk de laatste dag van de oproep tot kandidaten.

Nee, diploma's, certificaten, enz. afgeleverd door andere instellingen zijn nog niet gelijkgesteld met het attest van slagen van de Infocyclus-opleiding.

Een professionele bachelor (het vroegere graduaat, regentaat), afgeleverd door het hoger onderwijs van het korte type, is een bachelor die rechtstreeks toegang verleent tot een bepaald beroep. Dit in tegenstelling tot een academische bachelor die enkel toegang geeft tot een academische master en dus niet tot een beroep. Het programma van een professionele bachelor bestaat uit minstens 180 studiepunten.

Als je twijfelt, vraag je best inlichtingen aan je onderwijsinstelling.

Ja, maar enkel indien je effectief met succes bent geslaagd voor je studies en alleen nog wacht op het officiële document. In dat geval vragen wij je ondertussen om een 'attest van slagen', afgeleverd door je onderwijsinstelling, voor te leggen.

Om je kandidaat te kunnen stellen, moet je:

  • de Belgische nationaliteit hebben, ofwel
  • burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland (de 'Zwitserse Bondsstaat').

Kandidaten met nationaliteiten die niet onder een van beide groepen vallen, worden automatisch uitgesloten.

Je kandidatuur zal niet in aanmerking komen. Je mag nog geen 31 jaar geworden zijn op de afsluiting van de publicatie van de functies.

Een voorbeeld: wanneer de publicatie plaatsvindt van 27 mei tot 5 juni en je 31 jaar wordt op 30 mei, dan mag je niet meer solliciteren.
Word je echter 31 jaar op 6 juni, dan mag je je wel nog (een laatste maal) kandidaat stellen.

Tijdens de Infocyclus komen andere mogelijkheden aan bod om je te engageren.
Verder vind je informatie op de website van DGD of in de brochure 'Aan ontwikkelingssamenwerking doen' die je ook vindt op hun site

Nee, de datum van de schriftelijke proef bij Selor ligt vast. Je kunt de test niet op een andere datum afleggen dan deze die wordt meegedeeld en gepubliceerd op de website.
Voor de mondelinge proef bij BTC (deel 1: motivatiegesprek en deel 2: groepsoefening en competentiegesprek) heb je wel de keuze tussen verschillende data. Die ontvang je per mail (met een link naar Doodle). Op die manier kun je de datum prikken die jou het beste uitkomt.

Nee, je moet in België aanwezig zijn om deel te nemen aan de verschillende selectieproeven.

Ja, het Juniorprogramma rekruteert kandidaten met uiteenlopende profielen, ook zogenaamde 'niet-technische' profielen.
Bepaalde functies zijn gebaseerd op de 'zachte' aspecten van een project, zoals de sensibilisering van de bevolking, het integreren van gender, communicatie, monitoring en evaluatie van het project, enz.

Bekijk zeker ook de voorbeelden van het werk van voormalige of huidige Junior Assistenten op de website.

 

 

Vaak worden er meer functies gepubliceerd dan er budgetten zijn om ze te financieren. Over het algemeen kan het Juniorprogramma per selectieperiode maximaal 20 tot 25 functies toekennen en dus financieren.
Hoe de functies worden toegekend, hangt af van vele factoren (de keuze van de kandidaat, het aantal gegadigden per functie, hoe dringend en relevant een functie is, enz.). Het basiscriterium blijft echter de beste match tussen het profiel van de kandidaat en de vereisten van de functiebeschrijving.
Om praktische en voor de hand liggende redenen dragen wij een kandidatuur van een gegadigde slechts voor één functie voor. De uiteindelijke beslissing ligt bij het project, dat de kandidaat aanvaardt of niet.

Wij vragen je dat je enkel solliciteert voor functies die je effectief ook zou willen uitoefenen. We zullen je ook geen functie toewijzen waarvoor je geen interesse hebt getoond.
Indien je een functie waarnaar je hebt gesolliciteerd, weigert, dan staat dat gelijk aan ‘je kandidatuur intrekken’. Je blijft in de wervingsreserve als je dat wenst, maar bij latere sollicitaties zal het Juniorprogramma de redenen van je vorige intrekking onderzoeken en daar rekening mee houden.

Ja, Selor organiseert de schriftelijke testen voor het Juniorprogramma en heeft specifieke procedures voor kandidaten met bepaalde stoornissen, zoals dyslexie. Als je hiervan gebruik wil maken moet je ten laatste daags na de laatste dag van de algemene oproep een medisch attest opsturen naar het Juniorprogramma. Wij bezorgen dit dan aan de betrokken dienst van Selor die daarna de aangepaste test zal organiseren.

De loon- en contractuele voorwaarden zijn identiek voor Junior Assistenten die een functie krijgen in een project van een ngo als in een BTC-project.
Surf naar het stukje « Junior worden - contractuele voorwaarden  » op onze website om meer informatie te vinden.

 

Nee, het eerste contract als Junior Assistent duurt steeds minimaal één jaar. Daarna is het wel mogelijk om, afhankelijk van de behoeften van het project, het contract met één jaar te verlengen.
Bij de publicatie van de posten zal alleszins vermeld staan voor welke duur een Junior gevraagd wordt (voor 1 jaar, voor 1 jaar verlengbaar, of voor 2 jaar).

Ja, je kunt volgens de Belgische wetgeving perfect twee gelijklopende arbeidscontracten combineren.

We raden je aan om zo lang mogelijk onder contract bij je huidige werkgever te blijven omdat de administratieve procedures voor het verwerven van toestemming tot een werkvergunning in het land van tewerkstelling soms lang kunnen aanslepen. Zodra het Juniorprogramma het groen licht van het land van tewerkstelling krijgt, zullen wij je vertrekdatum bevestigen.
Om de vertrekkersbriefing – die tweeënhalve week duurt – te kunnen volgen, raden wij je aan dat je tijdens die periode vakantie neemt op je huidig werk.

Ja, want tijdens de vertrekkersbriefing sta je onder contract bij BTC.

Je vertrekt ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op het einde van de vertrekkersbriefing naar het terrein.
De exacte datum van vertrek hangt af van de behoeften van het terrein, de duur van de verschillende administratieve procedures (visumaanvraag, enz.) en de duur van jouw vooropzeg. Daardoor kan het vertrek soms nog één à twee maanden na het einde van de vertrekkersbriefing plaatsvinden.

Nee, de functies die het Juniorprogramma voorstelt, starten maximaal drie maanden na de vertrekkersbriefing.

Eenmaal je in de wervingsreserve zit, kun je zelf beslissen wanneer je meedingt naar een of meerdere beschikbare functies, tenminste zolang je geen 31 jaar bent.
Wanneer je solliciteert voor een specifieke functie, engageer je je echter ook om je vrij te maken voor de briefing en voor de aangeduide vertrekperiode die vermeld wordt in de functie.

Als je twijfelt, neem dan contact op met de collega van het Juniorprogramma die vermeld is in de specifieke functiebeschrijving voor je je kandidaat stelt.

Er kunnen gemiddeld tussen de 40 à 45 nieuwe Junior Assistenten per jaar naar het terrein vertrekken. Dat hangt af van de aanvragen en behoeften op het terrein, van het beschikbare budget maar ook van het aantal Junior Assistenten dat zijn of haar contract verlengt.

Ja, maar het Juniorprogramma neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de aanwezigheid van de partner of gezinsleden op het terrein. Concreet betekent dit dat er geen tussenkomst is voor de reservering van vliegtuigtickets, het verkrijgen van een visum, schoolgeld, hospitalisatie of een eventuele repatriëring van de partner en/of de kinderen. Je kunt echter een voorkeurtarief genieten als je je partner en/of kinderen wilt aansluiten bij de verzekering via BTC.

Het Juniorprogramma komt wel tussenbeide in de kinderbijslag voor de kinderen uit het gezin die op het terrein aanwezig zijn.

 

Daar is niets op tegen maar in de realiteit is er heel weinig kans dat zoiets zich voordoet. De kans is miniem dat jullie allebei tegelijkertijd een functie vinden die aansluit bij jullie twee profielen op dezelfde plaats van tewerkstelling.

Wat wel kan, is dat jullie allebei solliciteren naar functies en aanduiden aan wie wij voorrang moeten geven in het geval jullie beide profielen zouden voorgesteld worden voor functies op verschillende plaatsen van tewerkstelling.