Junior Expert worden

Ontdek waaruit het werk van de Junior Expert en de selectieprocedure bestaat

Het werk van de Junior Expert
Voorbeelden van aangeboden posten 
Mogelijkheden na het Juniorprogramma

 

 

Van de opvolging van de financiële indicatoren van gezondheidsinstellingen in Oeganda over de vervaardiging van communicatiemateriaal voor een NGA in Bolivia tot de sanitaire en fytosanitaire verbetering van de levensmiddelen in Benin…  er bestaat een hele waaier aan activiteiten waaraan de Junior Expert kan deelnemen.

De functies in een project kunnen sterk variëren. Maar hoe verschillend ze ook zijn, allemaal leiden ze tot unieke ervaringen. De Junior Expert krijgt een betaalde functie aangeboden in een van de 14 partnerlanden van de Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking.

Hij draagt rechtstreeks bij aan een project van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap of van een van de NGA’s die bij het Juniorprogramma aangesloten zijn. In 2019 hebben Autre TerreKiyo en Memisa zich aangesloten. Tot nu toe hebben we 26 partners.

Voorbeelden van aangeboden posten

Ontdek de betrekkingen van voormalige en huidige Junior Experten die aan jouw profiel beantwoorden en selecteer vanuit het rolmenu.

 

Select any filter and click on Apply to see results

Deze lijst is uiteraard niet exhaustief.
Het Juniorprogramma selecteert alle soorten profielen van gemotiveerde en competente kandidaten.

Is je profiel niet in de lijst opgenomen? Wij raden je aan om een kijkje te nemen bij de jobs die min of meer aansluiten bij je profiel door verschillende studierichtingen te selecteren.   

 

Mogelijkheden na het Juniorprogramma

Is het Juniorprogramma inderdaad een springplank naar een boeiende carrière in binnen- of buitenland?

De conclusies uit onze laatste enquête die we in maart 2014 hebben afgenomen bij 250 ex-Junior Experten blijken positief. De ex-Junior Experten zijn inderdaad zeer tevreden over hun ervaring en 90% bevestigt dat het programma een absolute meerwaarde is voor hun carrière.

De meesten van hen vinden na terugkeer in België dan ook snel werk. Meer dan de helft van hen (60%) blijft aan de slag in de ontwikkelingssamenwerking, meestal bij een NGA.

Nu de doelstellingen van het Juniorprogramma zijn uitgebreid naar de SDG, zullen we binnenkort een enquête afnemen bij de ex-Junior Experts om na te gaan hoeveel onder hen zich op professioneel of persoonlijk vlak nog steeds inzetten voor de SDG na hun terreinervaring.

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot het vertrek van een Junior Expert naar het terrein.

Duur van het contract
Loonvoorwaarden
Land van tewerkstelling
Omkadering
Opleiding

 

Duur van het contract

De Junior Expert tekent een contract met het Belgisch Ontwikkelingsagentschap en desgevallend met een partner-NGA. Het contract heeft een minimumduur van één jaar en kan verlengd worden tot maximum 2 jaar.

 

Loonvoorwaarden

Gedurende de volledige duur van het contract geniet de Junior Expert een maandelijkse brutovergoeding van € 1.504,51 (bedrag gebonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen). Daar komen nog andere voordelen bij:  

 • de betaling van een 13de maand
 • de betaling van dubbel vakantiegeld
 • een tussenkomst in de huisvestingskosten (volgens plafonds vastgesteld door het partnerland)
 • de betaling van de premies voor je aansluiting bij de RSZ AD VII (ONSS DG VII) - De Overzeese Sociale Zekerheid
 • een ongevallen-, hospitalisatie en repatriëringsverzekering (Ethias)
 • een bijdrage in de bagagetransportkosten voor een bedrag van € 556 (voor heen- en terugreis)
 • jaarlijks een vliegtuigticket heen en terug
 • de betaling van kinderbijslag. Het Juniorprogramma komt echter NIET tussen in de terugbetaling van de kosten met betrekking tot de partner en/of kinderen van de Junior Expert.

 

Land van tewerkstelling            

De Junior Expert wordt tewerkgesteld in een van de volgende 14 partnerlanden: Marokko, Palestijns gebied, Mali, Senegal, Guinee, Burkina Faso, Niger, Benin, DR Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda, Tanzania en Mozambique.

 

Omkadering

Een dergelijke ervaring van een jonge professional kan alleen maar slagen als er een goede begeleiding is. Aan dat aspect hecht het Juniorprogramma enorm veel belang. De begeleiding gebeurt voornamelijk door enerzijds de supervisor (N+1), anderzijds door een externe coach.

Op het terrein maakt de Junior Expert deel uit van een team en wordt hij in zijn functioneren begeleid door zijn supervisor als een volwaardig teamlid. Ze houden samen op geregelde tijdstippen gesprekken over het functioneren van de Junior Expert, de werking van het team en de evolutie van de taken naar de toekomst toe. In deze context kan de Junior Expert geleidelijk aan zijn potentieel ten volle benutten en winnen aan autonomie en verantwoordelijkheid.

Daarnaast kan een Junior Expert ook een beroep doen op een externe, professionele coach die hem ondersteunt in zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit België zorgen de medewerkers van het Juniorprogramma en/of de medewerkers van de hoofdzetel van de NGA ook voor de opvolging van de Junior Expert gedurende de contractperiode. Zij zorgen onder meer voor een jaarlijkse debriefing met de Junior Expert.

 

Opleiding

Iedere Junior Expert krijgt de vereiste opleiding en omkadering voor zijn vertrek.

Een verplichte briefing voor vertrek van ongeveer 10 werkdagen wordt georganiseerd in Brussel (bij Enabel) als voorbereiding op de nieuwe leef- en werkomgeving, de gezondheidsaspecten, … 
Bij aankomst ter plaatse krijgt de Junior Expert een beknopte briefing door de plaatselijke organisatie.

Onmiddellijk na zijn briefing voor vertrek beschikt de Junior Expert over een opleidingsbudget voor een bedrag van € 1.000 per jaar om zijn individuele competenties in het kader van zijn taken te ontwikkelen. Dit budget kan ook gebruikt worden om een opleiding te volgen in gebieden die hij belangrijk acht voor zijn toekomstige carrière.

Toelatingsvoorwaarden

Solliciteren

Het selectieproces

De resultaten

 

Toelatingsvoorwaarden

Je kan je kandidaat stellen als je onvoorwaardelijk aan volgende vier voorwaarden voldoet. Let op, deze voorwaarden moeten vervuld zijn uiterlijk de laatste dag van de publicatie van de vacatures

 1. Minstens houder zijn van een diploma van ‘professioneel gerichte bachelor’ (PBA*) of van een ‘academische master’, uitgereikt in België of als gelijkwaardig erkend door de bevoegde Belgische autoriteiten. 
  (PBA*) Een professioneel gerichte bachelor (het vroegere graduaat, regentaat, enz. afgeleverd door het hoger onderwijs van het korte type) verleent rechtstreeks toegang tot een bepaald beroep. Dit in tegenstelling tot een academische bachelor (ABA) die enkel toegang geeft tot een academisch master en dus niet tot een beroep. Het programma van een professionele bachelor bestaat uit minstens 180 studiepunten. Als je twijfelt, vraag je best inlichtingen aan je onderwijsinstelling.
 2. De Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Unie of van de Zwitserse Bondsstaat.
 3. Maximaal 30 jaar oud zijn.
 4. Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen, dat bewijs levert van goed gedrag voor de functie en voor het genieten van de burgerlijke en politieke rechten. 

Indien je wordt aangeworven, moet je bij ondertekening van je arbeidsovereenkomst bewijzen dat je voldoet aan de vier toelatingsvoorwaarden. Verder dien je een medisch onderzoek te ondergaan om te bevestigen dat je geschikt bent om te vertrekken naar hun land van tewerkstelling.

 

Solliciteren

Heb je interesse voor het Juniorprogramma, dan kan je online solliciteren, enkel tijdens de publicatie van de vacatures, die ongeveer tien dagen zal duren, tweemaal per jaar (zie opkomende evenementen). Je kan je kandidaat stellen voor meer dan één functie tegelijk.

In afwachting van de volgende publicatie van vacatures kan je alvast je cv-account aanmaken in onze webtool ‘Carreer Opportunities’.

Instructies om je cv-account aan te maken

 1. Ga naar onze webtool ‘Carreer Opportunities’. De eerste stap is het aanmaken van je cv-account. Vergeet niet je e-mailadres en het wachtwoord dat je gebruikt hebt te bewaren/ onthouden zodat je later nog toegang hebt tot je account.
 2. Kies voor Nederlands of Frans via het icoontje van de taalkeuze dat je rechtsboven op het scherm ziet. De taalkeuze bepaalt de taal waarin je de testen zal afleggen bij de schriftelijke en mondelinge selectie.
 3. Om je online cv aan te vullen zijn de velden met een sterretje verplicht in te vullen. Je kunt op elk gewenst moment terug naar je cv via je account als je iets wil bijwerken.
 4. Vergeet niet je wijzigingen regelmatig te bewaren. Het is ook mogelijk om een pdf-kopie van je elektronische kandidatuur af te drukken of te bewaren.

Wanneer de vacatures worden gepubliceerd, moet je je aanmelden via je account om je kandidatuur in te dienen. Op dat moment kan je ook je cv bijwerken. Je moet je motivatiebrief kopiëren in het daartoe voorziene kader en niet als bijlage toevoegen. Je wordt ook verzocht om enkele bijkomende vragen te beantwoorden en te verzekeren dat je wel degelijk beantwoordt aan alle toelatingsvoorwaarden voor het Juniorprogramma. Als je geselecteerd bent maar als later blijkt dat je niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden op de einddatum van publicatie van de specifieke vacatures, dan wordt je kandidatuur onmiddellijk nietig verklaard.

Het selectieproces

Tweemaal per jaar publiceren wij een 15-tal vacatures. 
Tussen 9 en 23 septembre 2019, 12.00 u (plaatselijke tijd Brussel) kan je solliciteren via ons wervingssysteem.

Voor elke functie is de selectie als volgt:

Stap 1: Screening van je cv

Wij controleren of je beantwoordt aan alle toelatingsvoorwaarden voor het Juniorprogramma en aan de specifieke criteria verbonden aan de functie.

Stap 2: Schriftelijke proef

Als je voldoet aan alle voorwaarden en specifieke criteria word je uitgenodigd om online een reeks psychotechnische testen af te leggen. Het zijn vaardigheidstesten van Hudson. 
Enkel zeven kandidaten (per vacature) die het meeste punten behaalden en die minstens 50 % behaalden op de schriftelijke proef worden weerhouden voor de volgende stap.

Stap 3: Mondelinge selectie

Een mondelinge selectie wordt georganiseerd op het hoofdkantoor van het Belgisch ontwikkelingsagentschap in Brussel. Die bestaat uit twee eliminatiefases:

 • Fase 1:  Je voert een motivatiegesprek van een 40-tal minuten met een jury bestaande uit twee personen. Daarbij wordt je motivatie zowel voor het Juniorprogramma als voor de specifieke functie beoordeeld.
 • Fase 2: Enkel als je geslaagd bent voor fase 1 van de mondelinge selectie 
  – Je vult online een persoonlijkheidsvragenlijst in. Daarna neem je deel aan een Assessment Center dat bestaat uit een mondelinge oefening met andere kandidaten en uit een gesprek gebaseerd op je competenties.
 • Fase 3: Enkel als je geslaagd bent voor fase 2 van de mondelinge selectie 
  – De jury zal een algemene analyse van uw kandidatuur maken, rekening houdend met de functie en haar specifieke kenmerken.

Voor elk van deze fasen kan je een datum prikken via een doodle-link die je vooraf wordt toegestuurd. Je moet fysiek aanwezig zijn, het is niet mogelijk de proeven af te leggen via Skype.

Stap 4: Gesprek met het projectteam op het terrein

Als je geslaagd bent voor de mondelinge selectie,
– word je uitgenodigd voor een Skype-gesprek met een lid van het projectteam waarvoor je hebt gesolliciteerd.
Doel van dit gesprek is om de doorslag te geven tussen de laatste kandidaten die nog in de running zijn en om af te toetsen of je echt geschikt bent voor de functie.

De resultaten

Wordt je kandidatuur weerhouden door het project? 

Dan wordt de functie jou officieel toegekend en word je verzocht een verplichte vertrekkersbriefing van ongeveer twee weken te volgen op het hoofdkantoor van het Belgisch ontwikkelingsagentschap in Brussel.

 

Ter attentie van kandidaten die zich momenteel in de wervingsreserve (oud systeem) bevinden:

De selectieprocedure werd aangepast aan de evolutie van het Juniorprogramma. Er is nu geen algemene oproep tot kandidaatstelling meer, gevolgd door een publicatie van specifieke vacatures enkel bedoeld voor deze wervingsreserve. Vanaf 2018 publiceren wij alle vacatures extern, via de website van het Juniorprogramma en via verschillende publicatiekanalen. Als je eerder al bent geslaagd voor een selectieproces en als je in de wervingsreserve zit, dan moet je solliciteren net als de andere kandidaten.

Opkomende evenementen

09 tot 23 september

Publicatie van de posten (2)

maandag, 09/09/2019 - 12:00 tot maandag, 23/09/2019 - 12:00
01 tot 10 oktober

Stap 1: screening van kandidaturen (2)

dinsdag, 01/10/2019 - 9:00 tot donderdag, 10/10/2019 - 16:00
01 tot 20 oktober tot december

Vertrekmomenten in 2019 (1)

dinsdag, 01/10/2019 - 9:00 tot vrijdag, 20/12/2019 - 18:00

Documenten