Junior Assistent worden

Ontdek waaruit het werk van de Junior Assistent en de selectieprocedure bestaat

Het werk van de Junior Assistent
Voorbeelden van aangeboden posten 
Mogelijkheden na het Juniorprogramma

 

 

Van de opvolging van de financiële indicatoren van gezondheidsinstellingen in Oeganda over de vervaardiging van communicatiemateriaal voor een ngo in Bolivia tot de sanitaire en fytosanitaire verbetering van de levensmiddelen in Benin…  er bestaat een hele waaier aan activiteiten waaraan de Junior Assistent kan deelnemen.

De functies in een project kunnen sterk variëren. Maar hoe verschillend ze ook zijn, allemaal leiden ze tot unieke ervaringen. De Junior Assistent krijgt een betaalde functie aangeboden in meer dan 14 partnerlanden van de Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking.

Hij draagt rechtstreeks bij aan een project van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap of van één van de ngo’s die bij het Juniorprogramma aangesloten zijn.

Voorbeelden van aangeboden posten

Ontdek de betrekkingen van voormalige en huidige Junior Assistenten die aan jouw profiel beantwoorden en selecteer vanuit het rolmenu.

 

Select any filter and click on Apply to see results

Deze lijst is uiteraard niet exhaustief.
Het Juniorprogramma selecteert alle soorten profielen van gemotiveerde en competente kandidaten.

Is je profiel niet in de lijst opgenomen? Wij raden je aan om een kijkje te nemen bij de jobs die min of meer aansluiten bij je profiel door verschillende studierichtingen te selecteren.   

 

Mogelijkheden na het Juniorprogramma

Is het Juniorprogramma inderdaad een springplank naar een boeiende carrière in binnen- of buitenland?

De conclusies uit onze laatste enquête die we in maart 2014 hebben afgenomen bij 250 ex-Junior Assistenten blijken positief. De ex-Junior Assistenten zijn inderdaad zeer tevreden over hun ervaring en 90 % bevestigt dat het programma een absolute meerwaarde is voor hun carrière.

De meesten van hen vinden na terugkeer in België dan ook snel werk. Meer dan de helft van hen (60 %) blijft aan de slag in de ontwikkelingssamenwerking, meestal bij een ngo.

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot het vertrek van een Junior Assistent naar het terrein.

Duur van het contract
Loonvoorwaarden
Land van tewerkstelling
Omkadering
Opleiding

 

Duur van het contract

De Junior Assistent tekent een contract met het Belgisch Ontwikkelingsagentschap en desgevallend met een partner-ngo. Het contract heeft een minimumduur van één jaar en kan verlengd worden tot maximum 2 jaar.

 

Loonvoorwaarden

Gedurende de volledige duur van het contract geniet de Junior Assistent een maandelijkse brutovergoeding van € 1.446,09 (bedrag gebonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen). Daar komen nog andere voordelen bij:  

 • de betaling van een 13de maand
 • de betaling van dubbel vakantiegeld
 • een tussenkomst in de huisvestingskosten (volgens plafonds vastgesteld door het partnerland)
 • de betaling van de premies voor je aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid
 • een ongevallen-, hospitalisatie en repatriëringsverzekering
 • een bijdrage in de bagagetransportkosten voor een bedrag van € 556 (voor heen- en terugreis)
 • jaarlijks een vliegtuigticket heen en terug
 • de betaling van kinderbijslag. Het Juniorprogramma komt echter niet tussen in de terugbetaling van de kosten met betrekking tot de partner en/of kinderen van de Junior Assistent.

 

Land van tewerkstelling            

De Junior Assistent wordt tewerkgesteld in een van de volgende partnerlanden:

 

 

* Vietnam, Bolivia, Peru en Algerije zijn 4 voormalige partnerlanden waar nog enkele jaren gewerkt kan worden. De laatste vertrekken van Junior Assistenten zijn voorzien tot eind 2017.

 

Omkadering

Het Juniorprogramma hecht enorm veel belang aan de omkadering voor het welslagen van de professionele ervaring van de Junior Assistent. Tijdens zijn contract wordt hij omkaderd en begeleid door een coach van de ngo of van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.
Er worden twee types omkadering voorzien.

In zijn werk op het terrein werkt de Junior Assistent onder de directe verantwoordelijkheid van een coach die hem ondersteunt om:

 • zijn eigen actieplan op basis van afgesproken doelstellingen uit te werken en te realiseren,
 • zijn potentieel ten volle te verwezenlijken,
 • zijn eigen oplossingen op problemen te vinden,
 • en stapsgewijs meer autonomie en verantwoordelijkheid te verwerven.

Naast zijn rol van omkadering fungeert de coach ook als evaluator van het werk dat de Junior Assistent uitvoert via regelmatige evaluatiegesprekken (ontwikkelcirkels genoemd).

Vanuit België zorgen de medewerkers van het Juniorprogramma en/of de medewerkers van de hoofdzetel van de ngo ook voor de opvolging en de ondersteuning van de Junior Assistent gedurende de contractperiode. Zij zorgen onder meer voor een jaarlijkse debriefing met de Junior Assistent.

 

Opleiding

Iedere Junior Assistent krijgt de vereiste opleiding en omkadering voor zijn vertrek.

Een verplichte briefing voor vertrek van 12 werkdagen wordt georganiseerd te Brussel (in het Belgisch Ontwikkelingsagentschap) als voorbereiding op de nieuwe leef- en werkomgeving, de gezondheidsaspecten, … 
Bij aankomst ter plaatse krijgt de Junior Assistent een beknopte briefing door de plaatselijke organisatie.

Onmiddellijk na zijn briefing voor vertrek beschikt de Junior Assistent over een opleidingsbudget voor een bedrag van € 1.000 per jaar om zijn individuele competenties in het kader van zijn taken te ontwikkelen. Dit budget kan ook gebruikt worden om een opleiding te volgen in gebieden die hij belangrijk acht voor zijn toekomstige carrière.

Het Juniorprogramma is in volle hervorming. Vanaf 2018 zal gestart worden met een nieuw programma voor 4 jaar, met andere accenten. De onderstaande uitleg over de selectieprocedure zal dan hoogstwaarschijnlijk ook gewijzigd worden. In het najaar van 2017 zal hier meer duidelijkheid over zijn. Schrijf je alvast in op onze nieuwsbrief (onderaan onze homepagina) om automatisch op de hoogte gebracht te worden van de wijzigingen.

De toelatingsvoorwaarden 

De selectieprocedure

De resultaten

 

De toelatingsvoorwaarden

Om je kandidaat te stellen voor het Juniorprogramma dien je onvoorwaardelijk aan volgende 5 toelatingsvoorwaarden te voldoen:

 1. Het attest van de Infocyclus-opleiding behaald hebben.  Deze infocyclus bestaat uit een opleiding van 8 dagen en heeft tot doelstelling “het bevorderen en verdiepen van kennis en betrokkenheid van de burgers bij mondiale maatschappelijke vraagstukken”.
  Aangezien de Infocyclus stopt eind dit jaar, zullen de toelatingscriteria voor het juniorprogramma vanaf 2018 eveneens gewijzigd worden.  Het Juniorprogramma is volop bezig met het uitschrijven van een nieuwe aanpak vanaf 2018. Hierover zal meer info volgen in het najaar van 2017. Hoe dan ook blijft het zeker nog nuttig de infocyclus te volgen aangezien de opleiding een zeer goede basis vormt voor een (werk)ervaring in ontwikkelingssamenwerking, hetzij met het Juniorprogramma, het zij via andere kanalen.
 2. Minstens houder zijn van een diploma van professioneel gerichte bachelor (PBA*) of van een academische master, uitgereikt in België of als gelijkwaardig erkend door de bevoegde Belgische autoriteiten.
  (PBA*) De professioneel gerichte bachelor (vroegere graduaten, regentaten, enz. uitgereikt door het hoger onderwijs van het korte type) geeft rechtstreeks toegang tot een bepaald beroep. Academische bachelors (ABA) daarentegen geven enkel toegang tot een academische master en niet tot een beroep. Het programma van een PBA bestaat uit minstens 180 credits. In geval van twijfel over de aard van je cursus, vraag inlichtingen aan je onderwijsinstelling.
   
 3. De Belgische nationaliteit hebben of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of het Zwitsers eedgenootschap.  

  Aan deze 3 voorwaarden moet voldaan zijn uiterlijk op de laatste dag van de oproep tot kandidaatstelling, dit is op 13/03/2017. De oproep tot kandidaten van maart 2017 is afgesloten en er volgt geen enkele andere oproep dit jaar. In 2018 zal een nieuw programma van start gaan.
  We kunnen op dit moment nog geen verdere details verschaffen over de kalender van de volgende selectieprocedure. We hopen meer info in het najaar 2017 te kunnen geven. Om je op de hoogte te houden over het vervolg van het Juniorprogramma, schrijf je in voor onze nieuwsbrief (rechts onderaan op de startpagina met de knop ‘zich inschrijven’)
   

 4. Minder dan 31 jaar oud zijn op 05/06/2017. Deze datum stemt overeen met de laatste dag van de publicatie van vacatures voor de kandidaten in de wervingsreserve. 
   
 5. Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat een goed gedrag bewijst dat in overeenstemming is met de eisen van de functie en dat bewijst dat de burgerlijke en politieke rechten genoten worden.
  De aangeworven kandidaat moet bij de ondertekening van zijn contract aantonen dat hij aan de 5 toelatingsvoorwaarden voldoet. Hij zal ook een medisch onderzoek moeten ondergaan dat zijn geschiktheid om te vertrekken naar het land van tewerkstelling bevestigt.

 

De selectieprocedure

De eerste fase bestaat uit een algemene oproep tot kandidaten. Tijdens die fase kan je je kandidatuur indienen. Daarna word je uitgenodigd om deel te nemen aan een selectieproces. Om je kandidaat te stellen en om deel te nemen aan het selectieproces is er geen speciaal profiel waaraan je moet beantwoorden.
Opgelet : de laatste oproep heeft tussen 03 en 13/03/2017 plaatsgevonden. De oproep tot kandidaten is afgesloten en is de enige oproep voor dit jaar. Er wordt geen verdere selectie georganiseerd want een nieuw Programma zal van start gaan in 2018.

Ben je geslaagd voor alle stappen van de selectie? Dan maak je vanaf nu deel uit van de wervingsreserve.
Als kandidaat in de wervingsreserve kan je tijdens de 2de fase, genaamd publicatie van de vacatures, solliciteren voor werkaanbiedingen.

In de loop van de selectieprocedure houdt het Juniorprogramma rekening met bepaalde criteria van motivatie en vaardigheden die een aanwijzing geven over je toekomstig functioneren op het terrein.

Het Juniorprogramma organiseert twee selectiecycli per kalenderjaar.
Elke selectiecyclus bestaat uit drie fasen: de preselectie, de schriftelijke proef en de mondelinge proef. De volledige procedure duurt ongeveer drie maanden.

 

1. De preselectie

Na het afsluiten van de oproep tot kandidaten wordt jouw kandidatuur gecontroleerd om te zien of ze beantwoordt aan de vijf toelatingsvoorwaarden. Je wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de ontvankelijkheid van je kandidatuur en desgevallend van de volgende fase.

2. De schriftelijke selectie

Voldoe je aan alle toelatingsvoorwaarden, dan word je verzocht om deel te nemen aan de schriftelijke selectie, waarnaar je je uitnodiging meeneemt.
Deze test wordt in Brussel georganiseerd door Selor, het wervings- en selectiebureau van de federale overheid op één enkele vaste datum volgend op de maand na de oproep tot kandidaten.
De volgende test zal op 31 maart 2017 plaatsvinden.

Het betreft een computertest die binnen een bepaalde tijd afgelegd moet worden en die uit drie onderdelen bestaat:

De deelname aan deze test is verplicht om te kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. Het is echter niet mogelijk om op een andere datum of een andere plaats aan de testen deel te nemen. Ook is het niet mogelijk de testen buiten de kantoren van Selor af te leggen.

3. De mondelinge selectie

Je wordt per mail op de hoogte gebracht van de resultaten die je op de schriftelijke test behaalde. Om deel te nemen aan het vervolg van de procedure, moet je een totaalscore van minstens 60% behalen en eindigen bij de 70 beste resultaten van de schriftelijke test.

De mondelinge selectie wordt een maand later georganiseerd in Brussel in het kantoor van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap en bestaat uit 2 fasen.
Voor elk van de twee fasen mag de geselecteerde kandidaat een datum van afspraak kiezen via een doodle-link die je op voorhand krijgt toegestuurd. Je moet persoonlijk aanwezig zijn; je kunt de proeven niet afleggen via Skype.

 1. Fase 1 - je vult op voorhand een persoonlijkheidstest in en je komt voor een motivatie-gericht interview van 40 minuten voor een jury die bestaat uit 2 personen;
   
 2. Fase 2 - enkel indien je geslaagd bent voor fase 1 - je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment center dat bestaat uit een competentiegericht interview en een oefening met 4 andere kandidaten.
  Wij evalueren de volgende acht vaardigheden: leerhouding, zin voor initiatief, aanpassingsvermogen, probleemoplossing, stressbestendigheid/stressevenwicht, conflictbeheer, werken in team en empathie.

De resultaten

Op het einde van elke selectiecyclus word je per mail op de hoogte gebracht of je al dan niet geselecteerd bent.
Er zijn twee mogelijkheden:

Je bent geselecteerd
Je bent geslaagd voor alle schriftelijke en mondelinge testen. V
anaf nu maak je deel uit van de wervingsreserve van het Juniorprogramma; wat nog niet betekent dat je daadwerkelijk wordt aangeworven als Junior Assistent. Je hebt immers 2 keer per jaar de kans om +/- een veertigtal vacatures te raadplegen (enkel beschikbaar voor de kandidaten in de wervingsreserve).
Gedurende tien dagen mag je solliciteren voor één of meerdere functies door een online formulier in te vullen (CV en motivatiebrief). Je mag tot je 31ste verjaardag solliciteren naar deze functies.
 

Je wordt eveneens uitgenodigd op een informatieavond in Brussel. Daar wordt uitgelegd hoe je kan solliciteren voor specifieke functies en hoe de procedure om de functies toe te kennen verder verloopt.
 

Nadat je gesolliciteerd hebt wordt je profiel geanalyseerd door het Juniorprogramma om te controleren of jouw kandidatuur overeenstemt met de gekozen functie. De best passende profielen worden vervolgens naar de verschillende projecten op het terrein verzonden. Zij nemen de eindbeslissing nemen over welke kandidaat geselecteerd wordt.
 

Heeft het project je kandidatuur aanvaard?
Dan is de functie officieel aan jou toegekend en word je uitgenodigd om een verplichte briefing voor vertrek te volgen van 12 dagen die plaatsvindt in het Belgisch Ontwikkelingsagentschap in Brussel (in februari of in september).

 

Je bent niet geselecteerd
Je hebt twee mogelijkheden.
In elk geval moet je een nieuwe kandidatuur indienen tijdens de algemene oproep tot kandidaten en dus moet je op dat moment nog steeds beantwoorden aan de vijf toelatingsvoorwaarden. Je moet je aanvraag tot vrijstelling verduidelijken in het online kandidatuursformulier.
 

1. Een vrijstelling aanvragen

Het maakt niet uit in welke fase je niet slaagde, je hebt altijd de mogelijkheid een vrijstelling te vragen in het jaar van de selectieprocedure.
Bijvoorbeeld: je hebt deelgenomen aan de selectieprocedure van maart 2016, dan zal je vrijstelling geldig blijven tot en met de selectie van maart 2017.

 • Een vrijstelling aanvragen voor de schriftelijke test van Selor
  Als je geslaagd was voor de schriftelijke selectie met een totaalscore van minstens 60 %, dan wordt het resultaat van je vorige test opnieuw opgenomen in het nieuwe klassement van de kandidaten. Als je bij de 70 beste kandidaten bent, dan word je uitgenodigd voor de volgende fase
 • Een vrijstelling aanvragen voor het motivatiegesprek
  Als je voor deze fase was geslaagd bij een van de twee vorige selectieprocedures, dan moet je opnieuw bij de 70 beste kandidaten van de Selor-test zijn geklasseerd om van deze vrijstelling te genieten.
   

2. Waag opnieuw je kans

Maar je kan ook beslissen om opnieuw je kans te wagen voor de schriftelijke test om je score te verhogen en te hopen dat je bij de 70 beste kandidaten geklasseerd wordt.
In dit geval worden enkel de laatst verkregen punten in aanmerking genomen, ook al is de score lager dan die van de vorige selectie. 

Ter herinnering organiseert het Juniorprogramma twee keer per jaar een selectieprocedure in twee fasen.

 • Een 1ste fase "algemene oproep tot kandidaten" om een wervingsreserve samen te stellen.
 • Een 2de fase "publicatie van vacatures" enkel voor de kandidaten in de wervingsreserve zodat ze tot hun 31ste verjaardag kunnen solliciteren voor specifieke functies.
   

Fase 1: gedurende de algemene oproep tot kandidaten

Wie belangstelling heeft voor het Juniorprogramma kan zijn/haar kandidatuur enkel gedurende een oproep tot kandidaten online indienen. Deze oproep wordt op onze website gepubliceerd gedurende ongeveer 10 dagen (in maart ).

Je voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden en je wilt je kandidatuur indienen tijdens de volgende oproep tot kandidaten. Bezoek tussen 3 (om 00u01) en 13 maart 2017 (om 23u59) onze website. Daar vind je de richtlijnen om het online standaardformulier in te vullen.

Solliciteren

In afwachting van de volgende oproep tot kandidaten kan je alvast een CV-account aanmaken in onze webtool carrièremogelijkheden.

Richtlijnen om je CV-account aan te maken

 1. Bezoek onze webtool carrièremogelijkheden. De eerste stap is je CV-account aanmaken waarbij je zeker niet mag vergeten om je gebruikte e-mailadres en wachtwoord op te slaan/te onthouden om er later toegang tot te hebben.
 2. Kies een van de volgende 2 talen (ofwel Frans ofwel Nederlands) met het taalkeuze-icoon rechts bovenaan het scherm. De taalkeuze bepaalt de taal waarin je de schriftelijke en mondelinge selectieproeven aflegt.
 3. Hou er rekening mee dat de rubrieken voorafgegaan door een sterretje verplicht dienen ingevuld te worden om je CV online te vervolledigen.
  Als je je CV wilt updaten, kan je hem op elk moment raadplegen via je account.
 4. Vergeet niet regelmatig op te slaan. Het is eveneens mogelijk om een pdf-kopij van je elektronische kandidatuur te printen of op te slaan.

Om je kandidatuur tijdens de 10 dagen van de oproep tot kandidaten in te dienen, moet je inloggen via je account om je kandidatuur in te dienen. Het is mogelijk om je CV bij te werken maar je moet je motivatiebrief opstellen voor de gekozen functie. Er wordt je eveneens gevraagd om enkele bijkomende vragen te beantwoorden en om onder andere te bevestigen dat je wel degelijk voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het Juniorprogramma.
Als je geselecteerd bent maar als later blijkt dat je niet aan één of meerdere voorwaarden beantwoordt bij het afsluiten van de huidige oproep tot kandidaten, dan wordt je kandidatuur onmiddellijk geannuleerd.

 

Fase 2: gedurende de publicatie van de vacatures, enkel voor de kandidaten in de wervingsreserve

Je werd opgenomen in de wervingsreserve; je wordt per mail uitgenodigd om je kandidatuur online in te dienen gedurende de publicatieperiode. De functies worden twee keer per jaar gedurende ongeveer 10 dagen (eind mei/begin juni en in november) gepubliceerd. Om te solliciteren voor de gewenste functies, ontvang je van ons een wachtwoord, een toegangscode en de richtlijnen om je kandidatuur online in te dienen (invullen van CV en motivatiebrief).

De volgende publicatie van vacatures voor kandidaten in de werfreserve zal plaatsvinden tussen 24 mei en 05 juni 2017.

Opkomende evenementen

01 tot 20 oktober tot december

Vertrekmomenten

zondag, 01/10/2017 - 8:00 tot woensdag, 20/12/2017 - 8:00

Documenten