Een Junior Expert ontvangen

Een Junior Expert in jouw organisatie?

Van 28 april tot 29 mei 2020: oproep #2 nieuwe posten voor Junior Experten
Dien je aanvraag in om een Junior Expert in jouw project te ontvangen!  De toekomstige kandidaten zullen vanaf februari 2021 op het terrein aan de slag gaan. 
Meer info: Een Junior Expert aanvragen 

Voordelen

Kosten en verantwoordelijkheden

Toekomstige medewerkers voor uw organisatie

 

Elke niet-gouvernementele actor die erkend is door de Belgische overheid kan een aanvraag indienen om aan te sluiten bij het Juniorprogramma. Op die manier kan een NGA (niet-gouvernementele actor) Junior Experten (JE) opnemen in zijn projecten in de partnerlanden van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking.
Momenteel zijn 26 NGA's aangesloten bij het Juniorprogramma.

Voordelen...

Een Junior Expert bij jouw activiteiten betrekken, levert heel wat voordelen op.
De Junior Expert :

 

 1. wordt aangenomen via een strenge selectieprocedure die borg staat voor een kwalitatieve rekrutering. 

 2. kan het profiel hebben van geograaf, burgerlijk ingenieur, architect, econoom, jurist, bio-ingenieur, psycholoog, communicatiespecialist, socioloog, …
  afhankelijk van de uiteenlopende behoeften op het terrein.

 3. draagt op professionele wijze bij aan uw project/programma. Een Junior Expert is immers een extra personeelslid dat gedurende minstens één en maximaal twee jaar aan uw effectieven wordt toegevoegd, met zeer weinig kosten voor uw project. Junior Experten voeren taken uit met een reële meerwaarde voor uw project.

 4. concentreert zich voor 100% op taken die u wel zou willen uitvoeren maar waarvoor u niet steeds de tijd of de competenties hebt.
  Een geografische gegevensbank opstellen bijvoorbeeld, of opleidingen organiseren voor collega's of voor een groep begunstigden rond een nieuwe aanpak/tool, ... Meer voorbeelden vindt u bij de voorbeeldtaken van ex-Junior Experten in de verschillende domeinen;

 5. stelt een gekwalificeerde knowhow ter beschikking van uw project en draagt nieuwe kennis en/of technische competenties aan;

 6. werpt vaak een frisse blik op uw project, hebben de kijk van een buitenstaander en stellen vragen die tot nadenken stemmen; 
 7. kan heel enthousiast overkomen en de mensen om zich heen motiveren. Dat kan een speciale dynamiek in uw project op gang brengen;
 8. kan bruggen slaan tussen verschillende projecten (misschien zelfs tussen verschillende organisaties) door zijn relaties met andere Junior Experten, ontdekkingsdrang, nieuwsgierigheid naar andere facetten van de ontwikkelingssamenwerking, …
 9. volgt een (verplichte) briefing voor vertrek in Brussel. Die briefing geeft een inleiding tot de professionele achtergrond van de ontwikkelingssamenwerking en biedt bovendien een voorbereiding op het leven en werk in een andere culturele context.
 10. beschikt over een opleidingsbudget om zijn competenties verder te ontwikkelen. Dit zal toelaten om tijdens de hele contractduur beter in te spelen op de behoeften van de functie en om zich voor te bereiden op de verdere loopbaan.

 

Kosten en verantwoordelijkheden

Wanneer je een Junior Expert in een van jouw projecten opneemt, vraagt het Juniorprogramma vooral dat je bijdraagt aan zijn ontplooiing als volwaardig teamlid.
Het Juniorprogramma neemt het leeuwendeel van de kosten voor zijn rekening.

 

Wat dekt het Juniorprogramma

 • Het brutomaandsalaris van € 1504,51 per maand (dat is het minimumsalaris in België)
 • De betaling van de huisvestingskosten (volgens vastgelegde plafonds per land)
 • De betaling van bijdragen voor aansluiting bij de overzeese sociale zekerheid (bij de RSZ)
 • De betaling van een 13e maand, kinderbijslag en dubbel vakantiegeld
 • De ongevallen-, hospitalisatie- en repatriëringsverzekering
 • Een bijdrage van € 556 in de transportkosten van de bagage (heen en terug)
 • Jaarlijks een vliegtuigticket heen en terug
 • Bepaalde kosten die verband houden met expatriëring: vaccins, visa, paspoort, …
 • Een individueel opleidingsbudget van € 1000/jaar dat de Junior Expert kan aanspreken in het kader van zijn taken maar ook voor zijn carrièreplanning

Naast de kosten voor het uitsturen en het werk van de Junior Expert op het terrein, neemt het Juniorprogramma het volgende voor zijn rekening:

 • de volledige selectie van de kandidaten;
 • de voorbereiding en de briefing van de Junior Experten vóór vertrek.

 

Wat uw organisatie moet voorzien

 1. Functioneringskosten
  Enkel de functioneringskosten van de Junior Expert op het terrein vallen ten laste van het project: zendingskosten, uitrusting (laptop en nodige software, kantoormeubelen, ...), telefoonkosten, enz.
   
 2. De administratieve ondersteuning m.b.t. de verblijfs- en werkvergunning
  Aangezien de Junior Expert specifiek bij uw project gaat werken, moet de administratieve procedure voor de werk- en verblijfsvergunning van de Junior Expert worden opgestart en opgevolgd door de NGA bij de autoriteiten van het land van tewerkstelling.
   
 3. Samen met Enabel de veiligheid verzekeren 
  De organisatie die een Junior Expert ontvangt, geeft een briefing en zorgt ervoor dat die wordt nageleefd: veiligheid op het terrein, zoals regels rond verplaatsingen, vervoermiddelen, plaatsen die te vermijden zijn, communicatie in geval van problemen, enz.
  Ook al wordt de Junior Expert ter beschikking gesteld van de NGA, dan nog blijft de veiligheid het enige domein van begeleiding waar de verantwoordelijkheid gedeeld wordt tussen de NGA en Enabel, die tenslotte de uiteindelijke werkgever van de Junior Expert blijft. De strengste regel geldt, of die nu door Enabel of de NGA werd uitgevaardigd, dat maakt niet uit. Dit vereist van beide organisaties een goede verstandhouding over de veiligheidsregels en een goede communicatie tussen de coach van de NGA en de Plaatselijk vertegenwoordiger van Enabel.

   
 4. Omkadering

  Een dergelijke ervaring van een jonge professional kan alleen maar slagen als er een goede begeleiding is. Aan dat aspect hecht het Juniorprogramma enorm veel belang. De begeleiding gebeurt voornamelijk door enerzijds de supervisor (N+1), anderzijds door een externe coach.

  Op het terrein maakt de Junior Expert deel uit van een team en wordt hij in zijn functioneren begeleid door zijn supervisor als een volwaardig teamlid. Ze houden samen op geregelde tijdstippen gesprekken over het functioneren van de Junior Expert, de werking van het team en de evolutie van de taken naar de toekomst toe. In deze context kan hij geleidelijk aan zijn potentieel ten volle benutten en winnen aan autonomie en verantwoordelijkheid. De supervisor heeft een rechtstreekse arbeidsovereenkomst heeft met de Belgische organisatie die is aangesloten bij het Juniorprogramma (Enabel of NGA ) met een contractduur die lang genoeg is om de rol van coach minstens het eerste jaar van het juniorcontract te vervullen. Hij heeft maximaal 2 Junior Experten in zijn team.

Daarnaast kan een Junior Expert ook een beroep doen op een externe, professionele coach die hem ondersteunt in zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.

 

 

Getuigenissen van supervisoren (N+1)

Hier enkele getuigenissen van supervisoren van Junior Experten.
 

 

       Line Risch, supervisor, 11-11-11 Burundi, 2013-2015
« Een Junior Expert verwelkomen in je project is een heel interessante ervaring. Je leert allebei van elkaar. »

 

       Erasmo Otarola, supervisor Enabel Pérou, 2011-2015
« De coach moet de jonge professionals persoonlijk begeleiden zodat ze hun doelstellingen en de afgesproken resultaten kunnen behalen. Van de andere kant moet de coach hen geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden geven. Met een dergelijke aanpak zal je versteld staan hoe goed zij zich van hun taak kwijten

 

       Denis Ripoche, supervisor VSF Mali, 2010-2012
« Onze Junior Expert heeft de basis van een nauwere opvolging gelegd en heeft hier zo veel mogelijk tijd ingestoken. Die tijd hadden wij niet, dus betekende zijn bijdrage voor ons beslist een meerwaarde. Op basis van zijn opvolging en de zwakheden die hij aan het licht heeft gebracht, heeft onze organisatie het programma hertekend. Nu is het een van de paradepaardjes in de regio. »

 

   Laurent Messiaen, supervisor Enabel Rwanda, 2008-2016
« Onze Junior Experten konden vaak een functie in onderzoek en ontwikkeling opnemen om nieuwe tools en benaderingen te ontwikkelen met de partnerinstelling. Zelf hadden wij dat niet kunnen verwezenlijken omdat al onze medewerkers moesten instaan voor de voortgang van het programma zelf en niet verder konden gaan dan wat was afgesproken of voorzien. »

 

Toekomstige medewerkers voor uw organisatie

Het Juniorprogramma stelt vast dat meer en meer organisaties een beroep doen op de diensten van Junior Experten om voortgang te boeken bij hun projecten. Bovendien rekruteren ze steeds vaker ex-Junior Experten.

Bijna 60% van de Junior Experten blijft na zijn of haar ervaring in het Juniorprogramma in de sector van de ontwikkelingssamenwerking werken. De helft daarvan werkt voor een NGA. De NGA's stellen de competenties en vakkennis die de Juniors op het terrein verworven hebben, zeer op prijs.

Lees de studie over ex-Junior Experten in het gedeelte « Documenten »

 

Het Juniorprogramma en de ex-Juniors wisselen werkaanbiedingen in de sector uit via een Facebook-groep.
Aarzel dus niet om werkaanbiedingen van uw organisatie via ons Juniorprogramma (juniorprogramme@enabel.be) door te geven aan het netwerk van ex-Juniors.

 

Analysecriteria voor de functies
Aanvraagprocedure​
Een paar tips
Een aanvraag betekent niet automatisch een invulling

 

Enkel organisaties die zijn aangesloten bij het Juniorprogramma kunnen een aanvraag voor een Junior Expert (JE) indienen. Behalve het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel, zijn de onderstaande organisaties aangesloten.

Als uw organisatie nog niet is aangesloten, dient u de aansluitingsprocedure te volgen vooraleer u een aanvraag voor een Junior Expert kunt indienen.
 

Om in aanmerking te komen voor goedkeuring moeten de functiebeschrijvingen beantwoorden aan een bepaald aantal criteria. 

Het aantal aanstellingen is voortaan beperkt tot 30 nieuwe aanstellingen per jaar (2 oproepen x 15 aanstellingen). Per oproep worden slechts ongeveer 15 posten gepubliceerd, m.n. de meest kwalitatieve en die het best aan de vooropgestelde prioriteiten beantwoorden. Om die reden moeten we, lees: strengere, analysecriteria hanteren. Het Juniorprogramma zal alle vacante functies die het ontvangt onderwerpen aan een kwalitatieve screening. Van nu af aan is het zijn rol om de vraag te stimuleren en te oriënteren (jullie behoeften combineren met de nieuwe strategische oriëntaties van het Juniorprogramma). 

Het analyserooster bestaat uit 3 soorten criteria:

 • 8 verplichte criteria (als selectie) 

Criteria

 

Indicatoren/analyse-elementen

1. Partnerland

 

Verplicht in een van de 14 partnerlanden (aanwezigheid Enabel)

2. Veiligheid

 

Veilige of minder veilige context?
> te evalueren met Plaatselijk vertegenwoordiger Enabel/NGA

3. Duur van het project

 

Min. 1 jaar na aankomst JE

4. Start van het  project

 

Effectief op moment indienen van de functie voor JE

5. Duidelijke bijdrage aan SDG

 

Bijdragen aan minstens 1 SDG

6. Beschikbaar budget

 

Voor operationele kosten (laptop, bureau, missies, enz.)

7. Betrokkenheid lokale partners

 

Betrokkenheid bij initiële aanvraag als JE zal werken bij een specifieke lokale partner (handtekening).
Bij samenwerking met meerdere partners: supervisor informeert deze.

8. Contractuele link supervisor

 

Met Enabel / NGA

 • gewogen criteria (als ‘troeven’ met een score)

Criteria

Gewicht

Indicatoren/analyse-elementen

1. Blootstelling terrein

A

Direct contact begunstigden & lokale realiteit
Blootstelling aan concrete SDG-issues
Frequentie terreinmissies (balans bureau/terrein)
Plaats affectatie

2. Meerwaarde JE

A

Coherentie functie
Leertraject JE stimuleren (competenties, autonomie)
Evenwichtige werklast/aangepast aan profiel JE

3. Innovatie

B

Ruimte voor experimenten: vernieuwende tools/aanpak (actie-onderzoek, nieuwe technologieën)

4. Kwaliteit omkadering en opvolging

B

Nabijheid supervisor
Max. 2  JE/supervisor
Kwaliteit eerdere opvolging van JE door supervisor

5. Versterking lokale capaciteit

B

Leertraject lokale partners bevorderen, werken met binoom

6. Networking & partnerschappen

B

Gunstige omgeving voor opzetten/versterken netwerken & partnerschappen (NGA, privésector, enz.) = SDG17

7. Duur project > 2 jaar

C

 

 • 3 algemene criteria (globaal evenwicht tussen de 15 gepubliceerde functies, waarvoor het JP-team zorgt)

Criteria

Indicatoren/analyse-elementen

1. Verscheidenheid profielen JE

Technisch vs. algemeen
Komt tegemoet aan toekomstige expertisenoden

2. Diversiteit 14 partnerlanden

Beperkt aantal JE in meest fragiele staten
(BDI, BKF, GIN, MLI, NER, PZA)

3. Evenwicht projecten NGA & Enabel 

Evenwichtige verdeling behouden

 

Aanvraagprocedure

Als uw organisatie reeds aangesloten is en u binnenkort een beroep wilt doen op Junior Experten dient u:

 1. Uw aanvraag te richten aan het Juniorprogramma. Dat kan tweemaal per jaar (in 2020 vóór 7 februari en 29 mei max.).
  ACODEV en NGO-federatie informeren hun netwerk over de oproepen voor behoeften aan het Juniorprogramma.
   
 2. De potentiële behoeften aan Junior Experten te bepalen en te checken of de logistieke middelen (laptop, transport,...) van het project toelaten een Junior Expert te verwelkomen voor minstens één jaar.
   
 3. Uw aanvraag in te dienen aan de hand van de templates voor functiebeschrijving (FR / EN) en het administratieve luik (FR / EN).
   
 4. De aanvraag laten analyseren en goedkeuren door de vertegenwoordiger van uw organisatie in het land waar de functie zal worden uitgevoerd.
  * Als uw project tot een Belgische NGA behoort, dan moet de vertegenwoordiger van die NGA daarna de formulieren opsturen naar de Focal Point voor het Juniorprogramma die op de hoofdzetel van de NGA is aangeduid.
  * Als het om een Enabel-project gaat, moeten de collega's van EST, OPS en/of COMM betrokken worden bij het opstellen van de functiebeschrijving VOORALEER de posten worden ingediend bij het Juniorprogramma. Zo kan de input van deze collega's reeds op voorhand worden geïntegreerd.
   
 5. De Focal Point op de hoofdzetel van de NGA of – in geval van een Enabel-project – de Plaatselijk vertegenwoordiger van Enabel centraliseert de aanvragen en stuurt ze naar de contactpersoon van het Juniorprogramma (zie calender).
 6. De gerekruteerde Junior Expert zal pas ongeveer 8-9 maanden later vertrekken.

 

Een paar tips

 • Welomschreven taken en verantwoordelijkheden van bij de eerste stap van het proces vormen een sleutel tot succes voor de Juniorervaring. De Junior Expert en ook het projectteam zullen zich van bij zijn of haar aankomst beter op hun gemak voelen.
 • Wij hameren erop dat een Junior Expert een reële meerwaarde betekent en dat het belangrijk is hem of haar te responsabiliseren en te betrekken bij een specifieke taak van het project. Daarvoor is het belangrijk om in de functiebeschrijving duidelijk de verwachte output te omschrijven.

 • Hou er bij het invullen van de functiebeschrijving rekening mee dat het beschrijvend luik van de functie als dusdanig zal gepubliceerd worden op het internet ter attentie van de kandidaten. Maak dus een duidelijke en concrete beschrijving (vermijd afkortingen, geef uitleg bij technische termen, ...) zodat de kandidaten, die de context of het project niet kennen, toch een correct idee krijgen van de functie en van de verwachtingen.

 • In het vakje 'Profil demandé/Requested profile' in de functiebeschrijving is een lijst met 'diplomafamilies' opgenomen. Zo kunnen we de gevraagde diploma's uniformiseren en wordt voorkomen dat er diploma's over het hoofd gezien worden. Gelieve de diploma's aan te duiden of verder te preciseren volgens uw noden.

Een aanvraag betekent niet automatisch een invulling

Het indienen van een aanvraag voor een Junior Expert garandeert niet dat het Juniorprogramma ook effectief een JE zal kunnen toewijzen. 

Daar zijn verschillende redenen voor:

 • Het Juniorprogramma ontvangt heel veel aanvragen van het terrein. Ons programma heeft echter niet aan al deze aanvragen voldoen. Daarom gaat de voorkeur uit naar de meest kwalitatieve functies.
  Maar dat belet niet dat u opnieuw een aanvraag kunt indienen bij een volgende oproep. 
 • Ook is het mogelijk dat er geen succesvolle kandidaat overblijft op het einde van de selectieprocedure. Als dit het geval is, zal de functie bij de volgende oproep opnieuw gepubliceerd worden, als de voorwaarden het toelaten.  

Aansluitingscriteria 

Aansluitingsprocedure

Als jouw organisatie nog niet is aangesloten, dien je de aansluitingsprocedure te volgen vooraleer je een aanvraag voor een Junior Expert kan indienen.

Aansluitingscriteria

De organisatie dient te beantwoorden aan volgende 5 aansluitingscriteria.

1. Jouw organisatie is een NGA opgericht door de Belgische overheid overeenkomstig artikel 26 van de wet van 19 maart 2013 op de Ontwikkelingssamenwerking.

2. Jouw organisatie beheert een of meerdere projecten/programma's in een of meerdere partnerlanden van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking, want Junior Experten mogen enkel uitgezonden worden naar volgende landen:

Senegal, Benin,

Rwanda, Oeganda,

Marokko

Niger, Mali,

Tanzanie, Mozambique,

Burundi

Burkina Faso, Guinee

Palestijnse Gebieden

DR Congo *

* Het Juniorprogramma mag momenteel geen Junior Experten naar DR Congo uitsturen. 

3. Deze projecten/programma's hebben betrekking op de sectorale en thematische concentratiesectoren bedoeld in de artikelen 11 en 19 van de wet van 19 maart 2013 op de Ontwikkelingssamenwerking:

Landbouw en voedselzekerheid

 

Gezondheidszorg
(met inbegrip van de toegang tot gezondheid voor allen, de reproductieve gezondheid en de strijd tegen de grote endemieën,
inclusief de transversale aanpak van hiv/aids)

Gendergelijkheid

Onderwijs en vorming

 

Bescherming van het leefmilieu en van de natuurlijke hulpbronnen 
(met inbegrip van de strijd tegen de klimaatverandering, droogte en ontbossing wereldwijd)

Maatschappijopbouw

Basisinfrastructuur

Mensenrechten
(met inbegrip van de kinderrechten)

Duurzaam en waardig werk

4. Jouw organisatie heeft expat- of nationaal personeel met een arbeidsovereenkomst op het terrein in een van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het Juniorprogramma eist dat de persoon die de supervisor wordt van de Junior Expert, een arbeidsovereenkomst met de NGA heeft.

5. Jouw organisatie onderschrijft zonder voorbehoud: 

 • de twee overeenkomsten (een overeenkomst tussen Enabel en de NGA en een driepartijenovereenkomst tussen Enabel, de NGA en de Junior Expert)
 • en de twee guidelines (Junior Expert + supervisor) die Enabel voorstelt.

 

Aansluitingsprocedure

Als jouw organisatie voldoet aan de vijf aansluitingscriteria, vragen wij je om:

 • het aansluitingsformulier in te vullen (zie gedeelte documenten);
 • de overeenkomst tussen Enabel en de NGA in te vullen (zie gedeelte documenten);
 • beide documenten te laten ondertekenen door de vertegenwoordiger van uw organisatie en in twee exemplaren op te sturen naar het Juniorprogramma:

Juniorprogramma – Enabel
Ter attentie van Karen Morice - Coordinatrice
Hoogstraat 147
B- 1000 Brussel

Daarna zal een overlegcomité bestaande uit vertegenwoordigers van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel, het Juniorprogramma, DGD en de Belgische NGA-federaties (Acodev, ngo-federatie en Fiabel) uw aanvraag analyseren ter goedkeuring.

Voor meer informatie : juniorprogramme@enabel.be - +32 (0)2 / 505.18.34

 

Opkomende evenementen

We organiseren regelmatig aanwervingscycli in maart en september. Meer informatie over de selectieprocedure voor Junior Experten vindt u hier

01 to 20 February to April

Vertrekmomenten (vorige selectie)

Zaterdag, 01/02/2020 - 9:00 to Maandag, 20/04/2020 - 17:00
10 to 06 February to Maart

Analyse Junior Experten aanvragen (2020/1)

cyclus maart
Maandag, 10/02/2020 - 9:00 to Vrijdag, 06/03/2020 - 17:00
23 to 06 Maart to April

Publicatie van de posten

cyclus maart
Maandag, 23/03/2020 - 9:00 to Maandag, 06/04/2020 - 12:00

Documenten